Playing: Chống Mỹ là biệt tài của Hoa Kỳ!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-Jan-2019
  1. Những bài học từ Apple
  2. Chống Mỹ là biệt tài của Hoa Kỳ!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)