Playing: "Phục hưng Dân tộc Trung Hoa Vĩ đại"!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-Oct-2018
  1. "Cái học ngày nay đã hỏng rồi"!
  2. "Phục hưng Dân tộc Trung Hoa Vĩ đại"!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)