Playing: Mậu Thân 68: Tướng Loan & Eddie Adams

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 31-Jan-2018
  1. Mậu Thân 68: Tướng Loan & Eddie Adams
  2. Diễn văn về tình hình liên bang của TT. Donald Trump

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)