Playing: Trung Cộng cải cách, Việt Cộng cải tạo!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Dec-2018
  1. Mười hai lời hứa của Donald Trump
  2. Trung Cộng cải cách, Việt Cộng cải tạo!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)