Playing: Hiệp định Thương mại Liên Âu - Nhật Bản

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Jul-2018
  1. Luận về Trump
  2. Hiệp định Thương mại Liên Âu - Nhật Bản

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)