Playing: Tập Cận Bình và nan đề kinh tế

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Oct-2017
  1. Tập Cận Bình và nan đề kinh tế
  2. Bài toán thuế khóa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)