Playing: Thế giới của Chúa Chổm!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 01-Apr-2019
  1. Ban trư ngật hổ - Con heo trăm tỷ vật chết con cọp 13 ngàn tỷ!
  2. Thế giới của Chúa Chổm!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)