Playing: Nam Bắc Hàn chỉ lên Cung Trăng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Sep-2018
  1. Cách mạng Văn hóa hay Nội chiến Hoa Kỳ?
  2. Nam Bắc Hàn chỉ lên Cung Trăng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)