Playing: Còn lâu Trung Cộng mới lãnh đạo mạng 5G!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Sep-2018
  1. Trung Cộng xuống Đại Dương Châu
  2. Còn lâu Trung Cộng mới lãnh đạo mạng 5G!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)