Playing: Ba Lan và Bài toán Nhân khẩu

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Aug-2018
  1. Ba Lan và Bài toán Nhân khẩu

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)