Playing: Thực chất "Made in China 2025" của Bắc Kinh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Feb-2019
  1. Thực chất "Made in China 2025" của Bắc Kinh
  2. Động đất chinh trị tại Thái Lan!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)