Playing: Khủng hoảng tại Úc...

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-Aug-2018
  1. Trump cải danh NAFTA, tay ba song đấu...
  2. Khủng hoảng tại Úc...

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)