Playing: Kinh tế Trung Cộng, sức bật bị vật ngã

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Apr-2019
  1. Kinh tế Trung Cộng, sức bật bị vật ngã

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)