Playing: Việt Nam Tàn Tạ (1): Tham nhũng chính trị

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 09-Jan-2018
  1. Việt Nam Tàn Tạ (1): Tham nhũng chính trị
  2. Việt Nam Tàn Tạ (2): Tham nhũng & dân quyền

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)