Playing: Tam Thập Lục Kế: Cầm Tặc Cầm Vương

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Jan-2018
  1. Tam Thập Lục Kế: Cầm Tặc Cầm Vương
  2. Tam Thập Lục Kế: Chỉ Tang Mạ Hoè

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)