Playing: Thượng đỉnh Châm-Kim kỳ ba!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 28-Feb-2019
  1. Châm Kim không thủng!
  2. Thượng đỉnh Châm-Kim kỳ ba!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)