Playing: Tây Tạng-Trung Cộng - Phần 2: Bồ Tát đấu trí với Ma Vương

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 14-Dec-2017
  1. Tây Tạng-Trung Cộng - Phần 1: 58 năm giữa Phật và Quỷ
  2. Tây Tạng-Trung Cộng - Phần 2: Bồ Tát đấu trí với Ma Vương

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)