Playing: Ngân sách của Liên Bang Nga

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Dec-2017
  1. Ảnh hưởng Do Thái tại Hoa Kỳ
  2. Ngân sách của Liên Bang Nga

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)