Playing: Canada khó nhá thép Tầu!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-Jul-2018
  1. Thằng bán tơ giở giói ra...
  2. Canada khó nhá thép Tầu!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)