Playing: Nhật hoàng Thoái vị, Nhật hoàng lên

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-Apr-2019
  1. Khởi nghĩa tại Venezuela
  2. Nhật hoàng Thoái vị, Nhật hoàng lên

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)