Playing: Lễ Tạ Ơn và Đoàn Kết

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Nov-2017
  1. Lễ Tạ Ơn và Đoàn Kết

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)