Playing: Nền Kinh tế Công cụ của Việt Nam

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Jul-2018
  1. Nền Kinh tế Công cụ của Việt Nam
  2. Mễ Đổi Mệnh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)