Playing: Bạn có thể tin người cộng sản!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-May-2018
  1. "Đảo Chánh" tại Ý
  2. Bạn có thể tin người cộng sản!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)