Playing: Thế trận Mỹ-Hoa: Mới chỉ dàn quân

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Apr-2018
  1. Thế trận Mỹ-Hoa: Mới chỉ dàn quân
  2. Tin tức là hỏa mù

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)