Playing: Giải ảo Văn Hóa: Nguyễn Công Trứ - Nhân vật kiệt xuất (1)

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Jan-2018
  1. Giải ảo Văn Hóa: Nguyễn Công Trứ - Nhân vật kiệt xuất (1)
  2. Giải ảo Văn Hóa: Nguyễn Công Trứ - Nhân vật kiệt xuất (2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)