Playing: Sóng ngầm tại Hoa Kỳ!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-Apr-2019
  1. Sóng ngoài Đông Hải
  2. Sóng ngầm tại Hoa Kỳ!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)