Playing: Chiến lược Donald Trump

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Dec-2017
  1. Nhân Duyên trên thị trường chứng khoán
  2. Chiến lược Donald Trump

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)