Playing: Bài toán Kinh tế của Canada

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Dec-2018
  1. Bài toán Kinh tế của Canada
  2. Bài toán tái võ trang của Nhật Bản

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)