Playing: Trump lại đánh trống bỏ dùi!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 20-Dec-2018
  1. Trump lại đánh trống bỏ dùi!
  2. Làm sao thể hiện lòng dân?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)