Playing: "Đả Thảo Kinh Xà" - Vụ Manaford

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-Oct-2017
  1. "Đả Thảo Kinh Xà" - Vụ Manaford

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)