Playing: Họa Bắc Thuộc trong chúng ta - Phần 02

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 22-Nov-2017
  1. Họa Bắc Thuộc trong chúng ta - Phần 01
  2. Họa Bắc Thuộc trong chúng ta - Phần 02

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)