Playing: Hoa Kỳ Dị - Quyền Chơi Súng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Oct-2017
  1. Việt Nam bị Liên Âu lên án - Cái gai Iran & Bắc Hàn
  2. Hoa Kỳ Dị - Quyền Chơi Súng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)