Playing: "Lực lượng Âu Châu" chống Mỹ?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-Nov-2018
  1. Liên minh Nga-Tầu chống Mỹ?
  2. "Lực lượng Âu Châu" chống Mỹ?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)