Playing: Quan hệ Pháp-Mỹ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Apr-2018
  1. Thị trường Chứng khoán
  2. Quan hệ Pháp-Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)