Playing: Lịch sử Chiến tranh Việt Nam với Đại sứ Bùi Diễm

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 06-Mar-2019
  1. Hoa Kỳ và Hạch tâm Bắc Hàn
  2. Lịch sử Chiến tranh Việt Nam với Đại sứ Bùi Diễm

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)