Playing: Diễn đàn Kinh Tế Toàn Cầu tại Davos

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Jan-2018
  1. Diễn đàn Kinh Tế Toàn Cầu tại Davos
  2. Hoa Kỳ tháo xiềng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)