Playing: Mở Bát Đầu Năm (1) Cách mạng thuật lý: Ấn loát

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 01-Jan-2018
  1. Mở Bát Đầu Năm (1) Cách mạng thuật lý: Ấn loát
  2. Mở Bát Đầu Năm (2) Cách mạng bất ngờ: Mạng xã hội

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)