Playing: Trục Nga-Tầu chống Mỹ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Nov-2017
  1. Một trật tự mới của thế giới?
  2. Trục Nga-Tầu chống Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)