.


Hâm mộ Michael Jackson...
(by Gary Varvel)


Tui chưa bỏ hút...
(by Gary Varvel)


Xài thả giàn!
(by Gary Varvel)


Thuốc lá nhỏ và tiện lợi!
(by Ken Catalino)


Coi chừng hoa hồng có gai
(by Ken Catalino)


Cha con cầm quyền muôn năm
(by Ken Catalino)


Tui không biết lái!
(by Ken Catalino)


Bác sĩ Mark!
(by Michael Ramirez)


Kinh tế suy thoái...
(by Olle Johansson)


Mặt heo...
(by Olle Johansson)


Bắn thử thôi...
(by Olle Johansson)


Tui có thể
(by Steve Benson)


Xây dựng tư bản trên nền cộng sản
(by Jianping Fan)


Tin giật gân là ăn tiền!
(by Olle Johansson)


Moonwalk lên giường!
(by Cameron Cardow)


Báo chí sắp tàn?
(by Guy Badeaux)


Chúc khỏe như heo
(by Olle Johansson)


Ô nhiễm nhiều... để tiết kiệm ít
(by Cameron Cardow)


Người đầu tiên moonwalk ?!?!
(by Guy Badeaux)


Giật gấu vá vai...
(by Hajo Amsterdam)


Ngàn năm moonwalk!!!
(by Igor Kodenko)


Dưới váy đàn bà... có chính khách
(by Jianping Fan)


Tùy góc nhìn... vấn đề sẽ khác
(by Moir Sydney Australia)


Mày chơi trước...
(by Olle Johansson)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16