.


Chó LHQ liếm tui
(by Randy Bish)


Có vài đồng cũng phải đóng thuế
(by Wayne Stayskal)


Kỳ quan mới...
(by Henry Payne)


Bầu cử ở Iran
(by Chuck Asay)


Kinh tế Hoa Kỳ đang ...xuống
(by Henry Payne)


Giúp ý y tế
(by Wayne Stayskal)


Đồ chơi cần gấp
(by Cardow)


Vẫn thất nghiệp...
(by David Fitzsimmons)


Obama cool!
(by Henry Payne)


Thất nghiệp là bình thường!
(by Larry Wright)


Tăng thuế để cứu nguy kinh tế.
(by Randy Bish)


Bầu cử gian lận!!!
(by Chris Britt)


Kinh tế vẫn chưa khá...
(by Scott Stantis)


Đứa nào đòi tự do ?
(by Chris Britt)


Phòng thủ theo kiểu bồ câu
(by Chuck Asay)


Cùng loài chim
(by Michael Ramirez)


Sợ hoa dân chủ quá!!!
(by Randy Bish)


Bu vào cái vụ Michael đi...
(by Rick McKee)


Moonwalk ngàn thu
(by Steve Sack)


làm sao kiếm việc ?
(by Steve Sack)


Nghĩa địa cho kẻ độc tài...
(by Ken Catalino)


Ô nhiễm!!!
(by Bruce Beattie)


Cán bộ mời em ăn chuối.
(by Bruce Beattie)


Sợ mèo quá!!!
(by BruceBeattie)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16