.

Tốt nghiệp xong... đi ăn mày.
(by Gary Varvel)


Bê Đê cưới nhau đe doạ người khác.
(by Mike Luckovich)


Đất của dân là vàng của đảng
(by Ho)


Tui làm điều gì sai?
(by Bruce Beattie)


Obamacare tái xuất giang hồ!
(by Bruce Beattie)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16