Văn phòng thất nghiệp... thất nghiệp!
(by Gary Varvel)